कृषि ज्ञान केन्द्र, बागलुङको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना 2080-12-07 Closed !!!
प्रस्तावना स्वीकृत तथा कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा 2080-12-05 Continuous
बाली विशेष ब्लक क्षेत्र निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-12-02 Closed !!!

प्रकाशनहरु

परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल 2077
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड २०७९
मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन आयोजना प्रस्तावना फाराम
स्वत: प्रकाशन-२०८० असोज
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
मुख्यमन्त्री-जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७७
मकै, भट्टमास र चैते धान खेती विस्तार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
बिमा शुल्कमा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्_चालन मापदण्ड, २०७७
बालीमा लाग्ने महत्वपूर्ण रोग किरा पहिचान र व्यवस्थापन
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
फलफुल नर्सरी व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका, २०८०
मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन आयोजना प्रस्तावना फाराम
फलफूल बिरुवा माग सम्बन्धी प्रस्तावना फारम
प्रतिबद्दता पत्र
निवेदन ढांचा
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल 2077
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड २०७९
च्याउ बीउ उत्पादक प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रवर्धन कार्यक्रम.
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना
प्रस्ताव ढाँचा खाद्यान्_नवाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना
स्वत: प्रकाशन-२०८० असोज