गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बागलुङ

बागलुङ, नेपाल

फोन नं. ०६८-५२०२९०, ०६८-५२०१३०, ९८५७६६५९७८, ९८५७६६०२९०

इमेल: akcbaglung77@gmail.com