साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ 646.98 KB
मुख्यमन्त्री-जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७७ 1.95 MB
मकै, भट्टमास र चैते धान खेती विस्तार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 558.88 KB
बिमा शुल्कमा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्_चालन मापदण्ड, २०७७ 373.92 KB
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरीश्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 646.95 KB
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरीश्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 646.95 KB
ग्रामीण क्षेत्रमा करेसावारी तथा घर बगैंचा स्थापना कार्यक्रम सञ्_चालन मापदण्ड, 2077 736 KB
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 813.44 KB
क्लष्टरमा रैथानेबाली उत्पादन मापदण्ड 531.87 KB