बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रवर्धन कार्यक्रम. 745.23 KB
प्रस्ताव ढाँचा फलफूलबाली विकास सम्बन्धी आयोजना 451.83 KB
प्रस्ताव ढाँचा खाद्यान्_नवाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम 416.67 KB
प्रस्ताव ढाँचा आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्धन सम्बन्धी आयोजना 445.5 KB
प्रस्ताव ढाँचा आलु उत्पादन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम 446.1 KB